واریز کمک های مردمی

: #1587
تاریخ انتشار : سه شنبه, 8 فروردین 1396 19:09
تعداد بازدید کننده : 208
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
واریز کمک های مردمی
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
واریز کمک های نقدی به شماره حساب موسسه

به منظور پیشبرد اهداف موسسه کمک های نقدی خود را به شماره حساب 53946540/63 به نام موسسه صیانت از حقوق زنان نزد بانک ملت شعبه سپهبد قرنی واریز نمایید.